Митрополит Амфилохије дочекао бројне званице и чланове дипломатског кора на традиционалном божићном пријему у Подгорици

Митрополит Амфилохије дочекао бројне званице и чланове дипломатског кора на традиционалном божићном пријему у ПодгорициТра­ди­ци­о­нал­ни при­јем по­во­дом бо­жић­них и бо­го­ја­вљен­ских пра­зни­ка ко­ји ор­га­ни­зу­је Ми­тро­по­лит цр­но­гор­ско - при­мор­ски Ам­фи­ло­хи­је одр­жан је си­ноћ у крип­ти под­го­рич­ког Са­бор­ног хра­ма Хри­сто­вог Вас­кр­се­ња.

По­здра­вља­ју­ћи зва­ни­це и чла­но­ве ди­пло­мат­ског ко­ра тра­ди­ци­о­нал­ним по­здра­вом „Сла­ва на ви­си­ни Бо­гу, а на зе­мљи мир, ме­ђу љу­ди­ма до­бра во­ља", ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је је под­сје­тио на дух и сим­бо­ли­ку ових бла­гих да­на. Ка­ко је до­дао, че­сто љу­ди ра­де су­прот­но од оног што го­во­ре, а је­ди­ни пра­ви, истин­ски мир је онај ко­ји је до­нио Хри­стос.